รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เปิดห้องรับบริจาคโลหิตถาวร สาขาที่ 5บริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคาร B ดิ เอ็มโพเรียม
ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร

(13.2ปC-201219024088
Share