บทความเรื่อง “ยิ่งใช้ไม้แข็ง ยิ่งลักลอบมาแพร่เชื้อ แพทย์วิเคราะห์ความเสี่ยงโควิด คนติดไม่กัก คนกักรับเคราะห์”
บทความเรื่อง “ยิ่งใช้ไม้แข็ง ยิ่งลักลอบมาแพร่เชื้อ