ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1”
การฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด