บมจ.มติชน บริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย