บมจ.มติชน บริจาคเงินสบทบทุนสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
บริจาคเงินสบทบทุนสภากาชาดไทย