ผลิตภัณฑ์นีเวีย และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนสบทบทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของไทย โดยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4)C-201006040082