ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

7