นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผช.เลขาธิการฯ กล่าวในเวทีเสาวนา “ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจและสังคมหลัง COVID-19”
ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจและสังคมหลัง COVID-19