รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี