เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี จัดตั้งโรงครัวชุมชน 13 อำเภอ เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี