บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด มอบผลิตภัณฑ์บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบผลิตภัณฑ์บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้ รพ.จุฬาฯ