บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตฯ บรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือด
เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิตวิกฤตขาดแคลนเลือด