กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19 ที่ สำนักงานเทศบาลตลาดแค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19