ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงการเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชา ทางการแพทย์ทางอินเทอร์เน็ต
เปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยใช้กัญชา