ครอบครัวอยู่วิทยา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล