ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสาเหตุสำคัญที่ต้องปิดประเทศ เพื่อระงับการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

C-200319014035
I-I200319002759