ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19