มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนกิจการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จฯ
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงิน รพ.สมเด็จฯ