Posts Tagged “IFRC”

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC เตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IFRC กล่าวเตือนกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังผลักดันให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาส

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

ฟรานเซสโก รอคคา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการเด็ก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘โดเรียน’

Go Top