Posts Tagged “IFRC”

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘โดเรียน’

Go Top