Posts Tagged “99 บาท”

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

สภากาชาดไทย เปิดโครงการระดมทุน “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่ง

Go Top