Posts Tagged “โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ”

ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

Go Top