Posts Tagged “โรงพยาบาลสนามจุฬา”

พลโท นพ.อำนาจ บาลี  ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม

พลโท นพ.อำนาจ บาลี ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท จีเอสเค จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

Go Top