Posts Tagged “โรงพยาบาลสนาม”

พลโท นพ.อำนาจ บาลี  ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี  ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม

พลโท นพ.อำนาจ บาลี ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท จีเอสเค จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง

รพ.จุฬาฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง เพื่อใช้เป็นสถานที่แยกผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย

รพ.จุฬาฯ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม

รพ.จุฬาฯ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม

รพ.จุฬาฯ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม ในกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” ตอกย้ำความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top