Posts Tagged “โรคไต”

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง  แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

รพ.จุฬาฯ เปิดเผยถึง ชุดตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะ หรือ เรียกว่า แถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

Go Top