Posts Tagged “โรคสะเก็ดเงิน”

รพ.จุฬาฯ ริเริ่มงานวิจัยเพื่อทดลองใช้แสงอาทิตย์ในการรักษา โรคสะเก็ดเงิน

รพ.จุฬาฯ ริเริ่มงานวิจัยเพื่อทดลองใช้แสงอาทิตย์ในการรักษา โรคสะเก็ดเงิน

รพ.จุฬาฯ ริเริ่มงานวิจัยเพื่อทดลองใช้แสงอาทิตย์ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

Go Top