Posts Tagged “โมเดอร์นา”

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา”

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา”

รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 946 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า

สภากาชาดไทย โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สภากาชาดไทย โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 946 ล้านบาท ให้แก่ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส

กล่าวหาสภากาชาดไทยตัดล็อตวัคซีนโมเดอร์นาของหมอบุญ

กล่าวหาสภากาชาดไทยตัดล็อตวัคซีนโมเดอร์นาของหมอบุญ

ไก่-ภาษิต พูดในรายการข่าว กล่าวหาสภากาชาดไทยตัดล็อตวัคซีนโมเดอร์นาของหมอบุญ ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริง สภากาชาดไทย สามารถจัดหาได้เอง

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงบประมาณสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยสำหรับฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฟรี

อบจ.ร้อยเอ็ด อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท สังซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

อบจ.ร้อยเอ็ด อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท สังซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

อบจ.ร้อยเอ็ด อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท สังซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

บทความเรื่อง การจัดหาวัคซีนโควิด-19

บทความเรื่อง การจัดหาวัคซีนโควิด-19

บทความเรื่อง การจัดหาวัคซีนโควิด-19

บทความเรื่อง วัคซีนอยู่ความเป็นมนุษย์หาย

บทความเรื่อง วัคซีนอยู่ความเป็นมนุษย์หาย

บทความเรื่อง วัคซีนอยู่ความเป็นมนุษย์หาย

ประสานงานจากสภากาชาดไทย เรื่องการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา

ประสานงานจากสภากาชาดไทย เรื่องการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา

รองนายก อบจ.ชลบุรี กล่าวถึง กรณีได้รับการประสานงานจากสภากาชาดไทย เรื่องการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 50,000 โดส

สภากาชาดไทยชี้แจงการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Moderna ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

สภากาชาดไทยชี้แจงการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Moderna ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

สภากาชาดไทยชี้แจงการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Moderna ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

กองทัพไทยยอมรับกรณี หนังสือขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

กองทัพไทยยอมรับกรณี หนังสือขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย

กองทัพไทยยอมรับกรณี หนังสือขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย สำหรับฉีดให้กำลังพลและครอบครัว

Go Top