Posts Tagged “เอชไอวี”

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ผ่านร้านขายยาในกทม.เพื่อลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ผ่านร้านขายยาในกทม.เพื่อลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1”

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1”

เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี แก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล *

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ทางการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในงานสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย* ในประเทศไทย*

Go Top