Posts Tagged “เสวนา”

จุฬาฯ จัดเสวนา  “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย”

จุฬาฯ จัดเสวนา “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย”

จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” ในรูปแบบออนไลน์

จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4

จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4

จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” ซึ่งรพ.จุฬาฯ ก็ได้มีการนำนวัตกรรมนี้ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย

รพ.จุฬาฯ เปิดงานเสวนา

รพ.จุฬาฯ เปิดงานเสวนา

ผช.ผอ.รพ.จุฬาฯ เปิดงานเสวนาเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนา  โคโรนาไวรัส 2019

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนา โคโรนาไวรัส 2019

รพ.จุฬาฯ จัดเวที เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดเสวนาสูงวัยใส่ใจไม่ล้มไม่พรุน

รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดเสวนาสูงวัยใส่ใจไม่ล้มไม่พรุน

รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดเสวนาสูงวัยใส่ใจไม่ล้มไม่พรุน และกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มและโรคกระดูกพรุน

รพ.จุฬาฯ จัดงานเสาวนา “สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน”

รพ.จุฬาฯ จัดงานเสาวนา “สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน”

รพ.จุฬาฯ จัดงานเสาวนา “สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

สภากาชาดไทย จัดงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

Go Top