Posts Tagged “เยเมน”

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

ณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

กาชาดสากล

กาชาดสากล

กาชาดสากล ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน

Go Top