Posts Tagged “เทียนส่องใจ”

แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2562

แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2562

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

Go Top