Posts Tagged “เครื่องวัดอุณภูมิ”

ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันโควิด-19

ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันโควิด-19

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโควิด-19

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

สภากาชาดไทย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 50 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

Go Top