Posts Tagged “ีรพ.จุฬาฯ”

รับมอบข้าวต้มปลากะพง

รับมอบข้าวต้มปลากะพง

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล รับมอบข้าวต้มปลากะพง ไก่ฟรีซ-ดราย จาก บจก. พีเค.อินโนฟู้ดส์ เพื่อให้ รพ.จุฬาฯ

Go Top