Posts Tagged “ห้องไอซียูโมดูลาร์”

รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาค

รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19

รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์

รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19

เอสซีจี สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ

เอสซีจี สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19

Go Top