Posts Tagged “หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7”

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7  มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.วารินชำราบ

Go Top