Posts Tagged “สำนักงานยุวกาชาด”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

Go Top