Posts Tagged “สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย”

แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา

แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา

แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นทีมแพทย์อาสาปฏิบัติภารกิจหลังเลิกงานประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

Go Top