Posts Tagged “สัญญา”

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามทำสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

Go Top