Posts Tagged “สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ”

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘โดเรียน’

Go Top