Posts Tagged “สลากการกุศล”

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการ กฟภ. เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

Go Top