Posts Tagged “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเปิด อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเปิด อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการงานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นายทาเคโอะ โนดะ และคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top