Posts Tagged “สภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน”

ประธานสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน

ประธานสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน

ประธานสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน กล่าวถึงเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารโบอิ้งของสายการบินยูเครนที่ประสบเหตุ

Go Top