Posts Tagged “ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

เปิดตัวการจัดตั้ง สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดตัวการจัดตั้ง สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และ ดร.เดนนิส แคร์รอล ประธานโครงการ Global Virome Project เปิดตัวการจัดตั้ง สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ สมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามโครงการ“น้ำใจสร้างกุศล หนึ่งเข็มเพื่ออีกเข็ม”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จาก มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค  สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ สมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 “น้ำใจสร้างกุศล หนึ่งเข็มเพื่ออีกเข็ม”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นิสิต EMBA2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬา รุ่นที่ 2515 เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top