Posts Tagged “ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค”

35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี แก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล *

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

เชิญชมเส้นทางชีวิตของ ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ในรายการคิดบวก เวลา 05.00น. ทางช่อง PPTV HD 36

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

คตินี้ประจำใจ: ยิ้มรับสู้ปัญหา โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

Go Top