Posts Tagged “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ”

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

โอกาสให้ชีวิตใหม่ บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

โครงการ“ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

โครงการ“ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life

ไทยสมายล์เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 *

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562*

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Go Top