Posts Tagged “วันปีใหม่”

เชิญชวนทำความดีปีใหม่ ด้วยการบริจาคโลหิต

เชิญชวนทำความดีปีใหม่ ด้วยการบริจาคโลหิต

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนทำความดีปีใหม่ ด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการ ส่งความสุขมอบโลหิต เป็นของขวัญปีใหม่

Go Top