Posts Tagged “วัคซีน”

รับมอบเงิน สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ

รับมอบเงิน สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ

รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร รับมอบเงินจาก บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลอื่น ๆ

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

นายอภิชาติ ชินวรรโณ และ นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่างถึงการเปิดประเทศ แนะนำเฝ้าระวังการระบาดซ้ำ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่างถึงการเปิดประเทศ แนะนำเฝ้าระวังการระบาดซ้ำ

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่างถึงการเปิดประเทศ แนะนำเฝ้าระวังการระบาดซ้ำ

สภากาชาดไทยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

สภากาชาดไทยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

นายอภิชาติ ชินวรรโณ และ นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สภากาชาดไทย  ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน

สภากาชาดไทย ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี สภากาชาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ที่ ร.ร.วัดอินทาราม

สภากาชาดไทยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

สภากาชาดไทยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

นายอภิชาติ ชินวรรโณ และ นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

Red Cross helps displaced get jabs

Red Cross helps displaced get jabs

Red Cross helps displaced get jabs

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า  อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

แพทย์จุฬาฯแนะ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้มากกว่าเป้า อาจช่วยเปิดประเทศได้ปลอดภัย

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

Go Top