Posts Tagged “ลงนามข้อตกลง”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับ Morsani College of Medicine,University of South Florida สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่างประเทศ

Go Top