Posts Tagged “ร้านกาชาด”

เลื่อนกิจกรรมออกร้านกาชาด

เลื่อนกิจกรรมออกร้านกาชาด

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศเลื่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 และกิจกรรมออกร้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ร่วมรับของรางวัล

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ร่วมรับของรางวัล

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ ร่วมรับของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด งานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563

ร้านกาชาดควบคุมเสียงจัดกิจกรรม

ร้านกาชาดควบคุมเสียงจัดกิจกรรม

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือร้านกาชาดควบคุมเสียงจัดกิจกรรม ป้องกันการรบกวนโรงพยาบาลและชุมชน

Go Top