Posts Tagged “รับมอบเงินบริจาค”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน สมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน สมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย และ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย เพื่อสมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

คุณจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วย หน.พยาบาล รพ.จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. โบฟี่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top