Posts Tagged “มูลนิธิอานันทมหิดล”

สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

จุฬาฯ ขอเชิญชมการแสดงของวงดนตรี CU Band ในงาน “วันที่ระลึกทรงดนตรี” และร่วมสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิอานันทมหิดล

เชิญผู้สนใจชมการแสดงของวงดนตรี CU Band ในงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านบัญชีสภากาชาดไทย

Go Top